Nu är det beslutat att privat hälso- och sjukvård ska behandlas på samma sätt som offentligt finansierad vård. Det innebär att den anställde ska förmånsbeskattas för all vård, direkt tillhandahållen och/eller via sjukvårdsförsäkring.

Stopp för skattefri vård

Riksdagen har beslutat att skattefriheten för förmån av privat hälso- och sjukvård i Sverige slopas. Skattefriheten slopas även för förmån av vård och läkemedel utomlands.

Om en anställd får vård och läkemedel vid insjuknande i samband med tjänstgöring utomlands betald av sin arbetsgivare, så kommer det dock även i fortsättningen att vara en skattefri förmån. Skattefritt blir det även i fortsättningen för statligt anställda (samt för medföljande familjemedlemmar) som är stationerade utomlands.

Förmån av sjukvårdsförsäkring

När en arbetsgivare betalar för direkt tillhandahållen sjukvård (t ex en operation) åt en anställd, ska beskattning ske till marknadsvärdet (vad det skulle kostat den anställde), oavsett om arbetsgivaren fått någon form av rabatt.

När det gäller förmån av sjukvårdsförsäkring ska förmånens värde, av förenklingsskäl, motsvara arbetsgivarens kostnad för förmånen, normalt premien för försäkringen. Anledningen är att premier för sjukvårdsförsäkringar varierar kraftigt, t ex beroende på den anställdes ålder, och att det skulle innebära mycket jobb både för arbetsgivaren och Skatteverket att fastställa vilket pris på orten som den anställde skulle ha fått betala om denne själv skaffade motsvarande försäkring.

Däremot är inte hela premien för sjukvårdsförsäkringen förmånspliktig. Svensk försäkring har på uppdrag av sina medlemsföretag tagit fram ett förslag på en branschgemensam schablon för hur stor del av premien som ska anses vara skattepliktig. Beräkningarna har visat att i genomsnitt 60% av utbetalningarna avser skattepliktiga insatser, och resterande 40% skattefria insatser.

Schablon får användas

Enligt Skatteverket är beräkningarna tillförlitliga och Skatteverket anser därför att följande schablon kan användas för förmånsbeskattningen av sjukvårdsförsäkringar:

  • 60% av premien ska förmånsbeskattas
  • 40% av premien är skattefri.

Schablonen får tillämpas på sjukvårdsförsäkringar som är typiska för dem som idag erbjuds av Svensk försäkrings medlemsföretag.