Nu är det beslutat att privat hälso- och sjukvård ska behandlas på samma sätt som offentligt finansierad vård. Det innebär att den anställde ska förmånsbeskattas för all vård, direkt tillhandahållen och/eller via sjukvårdsförsäkring.

Stopp för skattefri vård

Riksdagen har beslutat att skattefriheten för förmån av privat hälso- och sjukvård i Sverige slopas. Skattefriheten slopas även för förmån av vård och läkemedel utomlands.

Om en anställd får vård och läkemedel vid insjuknande i samband med tjänstgöring utomlands betald av sin arbetsgivare, så kommer det dock även i fortsättningen att vara en skattefri förmån. Skattefritt blir det även i fortsättningen för statligt anställda (samt för medföljande familjemedlemmar) som är stationerade utomlands.

Förmån av sjukvårdsförsäkring

När en arbetsgivare betalar för direkt tillhandahållen sjukvård (t ex en operation) åt en anställd, ska beskattning ske till marknadsvärdet (vad det skulle kostat den anställde), oavsett om arbetsgivaren fått någon form av rabatt.

När det gäller förmån av sjukvårdsförsäkring ska förmånens värde, av förenklingsskäl, motsvara arbetsgivarens kostnad för förmånen, normalt premien för försäkringen. Anledningen är att premier för sjukvårdsförsäkringar varierar kraftigt, t ex beroende på den anställdes ålder, och att det skulle innebära mycket jobb både för arbetsgivaren och Skatteverket att fastställa vilket pris på orten som den anställde skulle ha fått betala om denne själv skaffade motsvarande försäkring.