Riksdagen har beslutat att kravet på att bevara ursprungligt räkenskapsmaterial då det överförts digitalt ska tas bort. Pappersunderlag, till exempel fakturor som digitaliseras, behöver alltså inte längre sparas. 

Arkiveringsregler

Enligt dagens arkiveringskrav ska räkenskapsinformation arkiveras till och med utgången av det sjunde året efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. När företagen har digitaliserad räkenskapsinformation ska de utöver den även arkivera räkenskapsinformation i sin originalform i tre kalenderår efter kalenderåret då räkenskapsåret avslutades. Det innebär ett krav på arkivering av papperskvitton, pappersfakturor och annat pappersmaterial med räkenskapsinformation utöver digitaliserat material.

Slopar krav på ursprungligt skick

Som en del i moderniseringen av bokföringsreglerna har riksdagen beslutat att ta bort kravet på att räkenskapsinformation ska bevaras i dess ursprungliga form under viss tid. Det innebär att räkenskapsinformation som ett företag har tagit emot eller upprättat själv inte behöver bevaras om det har digitaliserats. Exempelvis ska ett papperskvitto inte behöva bevaras om räkenskapsinformationen överförs till en annan form, förutsatt att överföringen inte innebär någon risk för att räkenskapsinformationen förändras eller försvinner.

Regeländringen kommer att innebära både tidsmässiga och ekonomiska besparingar, eftersom företagen slipper hantera stora mängder papper under en lång tid.

För räkenskapsinformation som sparas på papper kommer de nuvarande reglerna fortfarande att gälla.

Ikraftträdande

De nya reglerna träder i kraft 1 juli 2024.

Om räkenskapsinformation redan har överförts digitalt vid ikraftträdandet så behöver originalen inte bevaras enligt riksdagens beslut.