Anståndstid och avbetalningsplan

Anståndstiden utökas med 36 (!) månader

Riksdagen har beslutat att Skatteverket ska kunna bevilja ytterligare max 36 månaders anstånd med skatter och avgifter efter att den tidigare maximala anståndstiden har upphört. Regeringen hade föreslagit att denna möjlighet skulle utökas med 24 månader, men efter förslag från Finansutskottet beslutade riksdagen om att utöka anståndstiden med 36 månader.

En förutsättning för en förlängning är att det inte finns särskilda skäl som talar emot, och att Skatteverket samtidigt beviljar en avbetalningsplan.

Avbetalningsplanen innebär att anståndsbeloppet ska vara avbetalt (vid närmaste förfallodagen efter anståndstidens utgång) när anståndstiden löper ut.

Ansökan ska ha kommit in till Skatteverket senast dagen före den förfallodag som infaller närmast efter att den tidigare maximala anståndstiden upphör.

Skatteverket kan återkalla ett anstånd om ett underskott på Skattekontot har lämnats till Kronofogden för indrivning.

Avbetalningsplanen

Begreppet avbetalningsplan innebär att anståndet ska betalas i minst två delposter och att en utgångspunkt bör vara att större delen av anståndsbeloppet inte ska betalas i slutet av avbetalningsperioden.

Man påpekar dock att detta inte nödvändigtvis innebär att större delen av anståndsbeloppet ska betalas tidigt i avbetalningsperioden. Avbetalningarna kan i många fall förväntas bli jämnt fördelade under avbetalningsperioden.

Ikraftträdande

De nya reglerna träder i kraft 7 mars 2022.

Väldigt många anstånd löper ut under våren, med början i månadsskiftet mars – april 2022. Därför är det viktigt att de nya reglerna får ett snabbt ikraftträdande i kraft så snart som möjligt, så att företag hinner ansöka om ytterligare förlängning av anståndstiden.