Den tillfälliga skattereduktionen gäller för investeringar i inventarier. Även inköp av begagnade inventarier ger skattereduktion. Förutom utgiften för själva inventariet består anskaffningsvärdet av samtliga utgifter för att förvärva inventariet, t ex installation, frakt, tull och konsulttjänster.

De inventarier som omfattas är maskiner och andra materiella inventarier (t ex bilar, andra fordon, byggnadsinventarier och markinventarier) som är avsedda för stadigvarande bruk i verksamheten och som enbart får skrivas av genom årliga värdeminskningsavdrag. Inventarier av mindre värde och korttidsinventarier (så kallade förbrukningsinventarier) ger alltså ingen skattereduktion. Detta gäller även om företaget väljer att inte göra direktavdrag för anskaffningen.

Skattereduktion med 3,9% av anskaffningsvärdet

Reduktionen är 3,9% av anskaffningsvärdet och för att få reduktion krävs att inventarierna behålls under en viss tid.

Skattereduktion ges för inventarier som anskaffas under 2021. Enligt rättspraxis anses inventarierna anskaffade när leveransen skett. 

För att få skattereduktion krävs att inventarierna fortfarande tillhör näringsverksamheten det första beskattningsår som avslutas 31 december 2022 eller senare.