Regeringen har beslutat att förlänga omställningsstödet för tiden maj–september. En nyhet för dessa perioder är att löner räknas som fast kostnad.

Omställningsstödet förlängs på samma villkor

Villkoren för stödet är oförändrade.

För att få stöd för dessa stödperioder krävs att företaget hade en nettoomsättning på minst 250 000 kr under det räkenskapsår som avslutades närmast före 1 maj 2020.

Det lägsta stödbeloppet ett företag kan få är 5 000 kr.

Om företaget söker stöd på minst 100 000 kr ska ett revisorsintyg bifogas ansökan. Revisorn ska då även yttra sig över företagets täckningsbidrag för stödperioden.

Varje månad är en stödperiod. Det krävs ett omsättningstapp på mer än 30% jämfört med motsvarande månad 2019 för att få stöd.

Löner räknas också som en fast kostnad

Stödet är 90% av vissa av företagets fasta kostnader efter avdrag för täckningsbidrag. För stödperioderna maj–september 2021 så kan företaget också räkna in löner till sina fasta kostnader. Hit räknas det belopp som företaget har haft som underlag för arbetsgivaravgifter plus påförda arbetsgivaravgifter. Företaget ska räkna av följande belopp:

  • stöd vid korttidsarbete
  • ersättning för sjuklönekostnader
  • annat statligt stöd eller bidrag för lönekostnader.

Eftersom lönerna numera räknas som en fast kostnad ska dessa inte heller minska täckningsbidraget.

Inga värdeöverföringar till och med december

För att ha rätt till stödet får ett företag inte ha gjort eller beslutat om vissa värdeöverföringar, t ex utdelning och återbetalning av aktieägartillskott. Företag som fattat eller verkställt beslut om vissa värdeöverföringar under perioden maj–december 2021 kan inte få omställningsstöd för stödperioderna maj–september 2021.

Behöver inte försökt få annan ersättning

För att få stöd för stödperioderna augusti 2020–april 2021 är det ett villkor att man ska ha gjort vad som skäligen kan krävas för att uttömma möjligheterna till försäkringsersättning, skadestånd och liknande ersättning samt annat statligt stöd för sådan förlorad omsättning eller sådana kostnader som stödet beräknas på. Några villkor om att företaget måste ha försökt få annan ersättning eller annat statligt stöd först finns däremot inte för perioderna maj–september 2021.

Ansökan

Ansökan om omställningsstöd för maj och juni 2021 öppnades 2 juli. Ansökan är öppen fram till och med 31 augusti 2021. Ansökningstiden för övriga perioder är följande:

  • juli: 2 augusti–30 september 2021
  • augusti: 1 september–8 oktober 2021
  • september: 1 oktober–29 oktober 2021.