Regeringen har beslutat att de förstärkta åtgärderna för anställda och företag som drabbas ekonomiskt vid sjukdom ska förlängas igen. Förlängningen gäller statens ansvar för sjuklönekostnader, stödet för egenföretagares karenstid och ersättningen för den första sjukdagen (karensavdraget).

Förlängd tid för statens sjuklöneansvar

Regeringen har beslutat att staten ska fortsätta att stå för en utökad andel av företagens sjuklönekostnader i ytterligare två månader, dvs för mars–april 2021.

Ersättningen bygger på de sjuklönekostnader som arbetsgivaren rapporterar i arbetsgivardeklarationen till Skatteverket.

För redovisningsperioderna januari–april 2021 lämnas ersättning för sjuklönekostnader till den del sjuklönekostnaderna överstiger följande belopp per månad:

Sjuklönekostnad*Total lönekostnad per månad
0,35%högst 250 000 kr
0,63%250 001 kr – 500 000 kr
0,77%500 001 kr – 1 000 000 kr
0,86%1 000 001 kr – 1 667 000 kr
1,07%över 1 667 000 kr

* % av den totala lönekostnaden per månad.

För redovisningsperioderna maj–december 2021 (dvs de perioder då de extra stödåtgärderna pga corona inte gäller) lämnas ersättning för sjuklönekostnader till den del sjuklönekostnaderna överstiger följande belopp under åttamånadersperioden, dock med sammanlagt högst 250 000 kr:

Sjuklönekostnad*Total lönekostnad under åttamånadersperioden
0,5%högst 2 000 000 kr
0,9%2 000 001 kr – 4 000 000 kr
1,2%4 000 001 kr – 8 000 000 kr
1,3%8 000 001 kr – 13 333 000 kr
1,5%över 13 333 000 kr

* % av den totala lönekostnaden under åttamånadersperioden.

Kompensation för karensavdrag

Den schablonersättning som anställda får för första sjukdagen förlängs också till 30 april 2021. Ersättningen för karensavdraget är 810 kr fr o m 1 januari. Schablonersättningen betalas ut av Försäkringskassan och kan sökas av anställda som har fått ett karensavdrag från sin sjuklön från arbetsgivaren.

Karens och sjukpenning för näringsidkare

Även stödet till enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag förlängs till 30 april 2021. Stödet innebär enligt tidigare beslut att egenföretagaren från och med 11 mars 2020 har rätt till en schablonersättning (sjukpenning) för dag 1–14 under sjukperioden. Från och med 1 januari är stödet höjt från 804 till 810 kr per dag oavsett val av antalet karensdagar.