Omsättningsstöd – maj och juni 

Regeringen har meddelat att man är överens med samarbetspartierna om att förlänga omsättningsstödet. Förlängningen innebär att stöden nu kommer avse perioder mellan mars 2020 och juni 2021, alltså totalt 16 månader. 

Maj och juni 2021 kommer att utgöra två olika stödperioder och stöden ska kunna sökas av företag som har förlorat mer än 30% av sin omsättning jämfört med motsvarande månad 2019. 

Maximalt stöd per enskild näringsidkare respektive fysisk person som är delägare i handelsbolag är i snitt 24 000 kronor/månad. 

Omsättningsstöd för enskilda näringsidkare går för närvarande att söka för perioden augusti 2020–februari 2021. 

Omsättningsstöd för handelsbolag med minst en fysisk person som delägare för perioden mars 2020–februari 2021 kommer att gå att söka från den 29 mars. Regeringen arbetar för att stöden för perioden mars–juni 2021 ska gå att söka så snart som möjligt.

Regeringen har beslutat att utöka och förlänga omsättningsstödet till och med februari 2021. Regeringen har även meddelat att det kommer en förlängning av stödet med mars–april 2021.

Förlängt och utökat stöd

Regeringen har beslutat att omsättningsstödet till enskilda näringsidkare) förlängs med sju månader, dvs med augusti 2020–februari 2021.

För att få stödet krävs ett omsättningstapp på minst 40% under perioden augusti–oktober, och minst 30% för respektive stödperiod under november 2020–februari 2021. Stödperiodens motsvarande månader under 2019 är referensperiod.

Ett företag ska söka omsättningsstöd för stödperioden januari–februari 2021. Omsättningen under denna period jämförs med omsättningen under januari–februari 2019 vid bedömningen av hur stort omsättningstappet är.

Om näringsidkaren fått föräldrapenning eller sjukpenning under sammanlagt mer än hälften av kalenderdagarna under referensperioden, får motsvarande månader under 2018 användas som referensperiod istället.

Krav på minsta omsättning

För att få stöd under perioden augusti–oktober 2020 krävs att näringsidkaren hade en nettoomsättning på minst 200 000 kr under det räkenskapsår som avslutades 2019.

För perioden november 2020–februari 2021 är kravet på minsta nettoomsättning för att få stödet 180 000 kr under det räkenskapsår som avslutades 2019.

Om räkenskapsåret 2019 var längre eller kortare än tolv månader ska kravet på nettoomsättning justeras.

Om näringsidkaren fått föräldrapenning eller sjukpenning får bedömningen av kravet på minsta omsättning göras utifrån 2018 under samma förutsättningar som ovan.

Minsta stöd

För att få stöd måste stödet för stödperioden uppgå till minst följande belopp:

 • 3 000 kr för augusti–oktober 2020
 • 2 000 kr för november–december 2020
 • 2 000 kr för januari–februari 2021.

Övriga villkor

Liksom tidigare krävs att nedgången i nettoomsättning så gott som uteslutande ska vara orsakad av effekterna av coronapandemin.

Näringsidkaren ska också ha gjort vad som skäligen kan krävas för att kunna få försäkringsersättning, skadestånd och liknande ersättning för omsättningstapp som stödet beräknas på.

Beräkning av nettoomsättning mm

Vad som menas med nettoomsättning och hur den ska beräknats har inte ändrats (se 20:391). Liksom tidigare ska stödet minskas med ersättning som näringsidkaren fått i försäkringsersättning, kulturstöd och omställningsstöd.

Stödnivåer

Stödet uppgår till 75% av omsättningstappet under augusti–oktober 2020. En utökning av stödet till 90% gäller under november 2020–februari 2021.

Period 1Omsättningstapp, minstStöd (av omsättningstapp)
aug–okt 2040%75%
nov–dec 2030%90%
jan–feb 2130%90%
mars–april 21 *30%90%

*Förslag.

Takbelopp

Stödet uppgår till högst följande belopp:

Period 1Maximalt stödMax om a-kassa
aug–okt 2072 000 kr54 000 kr1/36 000 kr2
nov–dec 2048 000 kr36 000 kr1/24 000 kr2
jan–feb 2148 000 kr36 000 kr1/24 000 kr2

1 om näringsidkaren fått a-kasseersättning under mer än 10% men mindre än 50% av antalet kalenderdagar under stödperioden.2 om näringsidkaren fått a-kasseersättning under minst 50% av antalet kalenderdagar under stödperioden.

Ansökan

Ansökan ska lämnas via Boverkets e-tjänst och innehålla följande uppgifter:

 • nettoomsättningen under det räkenskapsår som avslutats den 31 december 2019 (eller 2018 i vissa fall, se ovan),
 • antal kalenderdagar med föräldrapenning eller sjukpenning om referensperioden avser 2018,
 • nedgången i nettoomsättningen jämfört med nettoomsättningen för referensperioden,
 • om nedgången i nettoomsättningen är orsakad av effekterna av spridningen av sjukdomen covid-19,
 • försäkringsersättning, skadestånd och annan liknande ersättning för sådan förlorad omsättning som stödet ska beräknas på,
 • stöd enligt förordningen (2020:246) om statligt stöd för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19,
 • om näringsidkaren avser att söka, har ansökt om eller fått beslut om omställningsstöd för den aktuella stödperioden,
 • om näringsidkaren avser att söka, har ansökt om eller fått beslut om arbetslöshetsersättning för den aktuella stödperioden,
 • annat stöd som lämnats enligt kommissionens förordningar om stöd av mindre betydelse som den enskilda näringsidkaren har fått under de två föregående beskattningsåren och det innevarande beskattningsåret,
 • om den enskilda näringsidkaren är försatt i konkurs eller har näringsförbud,
 • de övriga uppgifter som länsstyrelsen behöver för att kunna fatta beslut om stöd.

Uppgifterna i en ansökan om omsättningsstöd ska lämnas på heder och samvete.

Ett utdrag ur bokföringen ska bifogas ansökan.

2 mars öppnar Boverket upp möjligheten att ansöka och ansökan ska göras senast 30 april 2021.