Omställningsstöd – maj och juni 

Regeringen har meddelat att man är överens med samarbetspartierna om att förlänga omställningsstödet så att det även gäller för perioderna maj och juni. 

Maj och juni 2021 kommer att utgöra två olika stödperioder och stödet ska kunna sökas av företag som har förlorat mer än 30% av sin omsättning jämfört med motsvarande månad 2019. 

Tanken är ett ikraftträdande så snabbt som möjligt efter respektive stödperiods utgång. Precis som tidigare måste stödet godkännas av EU-kommissionen.

Omställningsstöd för mars-april

EU-kommissionen har godkänt Sveriges ansökan om att få ge omställningsstöd till krisdrabbade företag även i mars och april 2021.

Regeringen kommer nu inom kort att besluta om en förordning så förlängningen av stödet kan träda i kraft 6 april. 

Ansökningarna för de två stödperioderna kan därmed öppna så snart stödmånaderna har löpt ut, det vill säga tisdag 6 april för stödperioden mars samt måndag 3 maj för stödperioden april. 

Omställningsstödet för mars och april kommer kunna sökas av företag som har haft ett omsättningstapp på minst 30% jämfört med motsvarande månad 2019. Den så kallade subventionsgraden är 90% för små företag och 70% för större företag. 

Förlängning t o m februari 2021

Regeringen har beslutat att omställningsstödet förlängs med sju månader. Det ska därmed utökas med augusti 2020–februari 2021. Se även regeringens förslag om ytterligare förlängning sist i artikeln.

Omsättningstapp och stödnivåer

För att få stödet krävs ett omsättningstapp på minst 40% under augusti–oktober 2020, och minst 30% under november 2020–februari 2021. Omsättningen jämförs med samma period under 2019. Anledningen till att tappet jämförs med 2019 och inte 2020 beror på EU-kommissionens riktlinjer för den här typen av stöd.

För små företag ska stödet för augusti–oktober 2020 motsvara 75% av vissa av företagets fasta kostnader efter avdrag för täckningsbidrag. För november 2020–februari 2021 blir stödet 90%. Större företag kan få stöd med högst 70%.

Omställningsstödet uppgår alltså till följande nivåer:

Period 1Omsättningstapp, minstStödnivå
mars–april 202030%75%
maj 202040%75%
juni–juli 202050%75%
aug–okt 202040%75%2
nov–dec 202030%90%2
jan–feb 202130%90%2

1 Det går inte längre att ansöka om stöd för mars-juli 2020.

Ny beräkning av stödet

Omställningsstöd för de nya perioderna ska beräknas på ett nytt sätt. Beräkningen görs enligt följande formel:

(Summa stödberättigade fasta kostnader–stödperiodens täckningsbidrag) x stödnivå

Med fasta kostnader menas samma kostnader som tidigare.

Vid beräkningen ska företaget använda sig av de redovisningsprinciper som tillämpats för det räkenskapsår som avslutats närmast före 1 maj 2020.

Villkor

Villkoren för stödet är desamma som tidigare. Minsta omsättning för att få stöd för de nya stödperioderna är dock att företaget hade en nettoomsättning på minst 250 000 kr under det räkenskapsår som avslutades närmast före 1 maj 2020.

Om företaget söker stöd på minst 100 000 kr ska ett revisorsintyg liksom tidigare bifogas ansökan. Nytt för det förlängda stödet är att revisorn i dessa fall ska yttra sig över företagets täckningsbidrag för stödperioden.

Värdeöverföringar

Företag som fattat eller verkställt beslut om vissa värdeöverföringar t.ex utdelning under perioden april 2020–oktober 2021 kan inte få omställningsstöd för de nya stödperioderna.

Små företag

Med små företag menas företag som uppfyller kriterierna:

  • färre än 50 anställda, och
  • omsättning eller balansomslutning på högst 10 miljoner euro per år.

Bedömningen ska göras utifrån det räkenskapsår som avslutats närmast före 1 maj 2020.

Om företaget ingår i en koncern måste hela koncernen uppfylla villkoren för små företag, för att den högre ersättningsnivån ska gälla.

Ansökan

Ansökan om omställningsstöd görs hos Skatteverket. 25 februari öppnas ansökan för perioderna augusti–december 2020, och 1 mars öppnas ansökan för januari–februari 2021. Ansökan ska vara inlämnad senast 30 april 2021.