Arbetsgivare som får stöd vid korttidsarbete ska även kunna få ersättning för kostnader för kompetensinsatser under den tid som frigörs vid korttidsarbetet. 

Ny förordning 

Regeringen har beslutat om en förordning som innebär att arbetsgivare som får stöd vid korttidsarbete också kan få ersättning för att kompetensutveckla anställda under den arbetsbefriade tiden. 

Med kompetensutveckling avses insatser som syftar till att höja eller validera kompetensen hos en anställd. Syftet är att stärka arbetsgivarens och den anställdes möjligheter att använda tiden som frigörs till att höja kompetensnivån hos både sig själv och företaget. 

Avtal krävs 

För att få ersättning ska det bland annat krävas att de närmare förutsättningarna för kompetensinsatserna regleras i ett lokalt kollektivavtal eller ett skriftligt avtal mellan arbetsgivaren och den anställde. 

Bidrag med 60% av kostnaden 

Arbetsgivaren ska kunna få ersättning för 60% av kostnaderna, upp till ett högsta belopp per anställd, för kompetensinsatser som genomförs under arbetsbefriad tid. Arbetsgivaren står alltså för en del av kostnaden och den anställde bidrar med sin tid. 

Tillväxtverket kommer under februari 2021 att meddela föreskrifter om vilka typer av kostnader som får ingå vid beräkning av kostnader för kompetensinsatser som genomförs av arbetsgivare internt eller av företag i samma koncern. Sådana kostnader får vid lärande på arbetsplatsen inte omfatta lönekostnader för en arbetstagare som handleder en arbetstagare. 

Takbelopp 

Det högsta belopp som en arbetsgivare kan få för kompetensinsatser per anställd är: 

  • 10 000 kr vid korttidsarbete enligt de bestämmelser som tillämpats under coronapandemin, och totalt 20 000 kr vid en förlängning av korttidsarbetet efter sex månader. 
  • 20 000 kr vid korttidsarbete enligt bestämmelserna vid en synnerligen djup lågkonjunktur (se 13:327) och totalt 40 000 kr vid en förlängning efter tolv månader. 

Ansökan 

En preliminär ersättning kan betalas ut efter ansökan om godkännande av Tillväxtverket. Arbetsgivaren ska då lämna ett underlag som anger planerade eller genomförda kompetensinsatser för en arbetstagare. 

Ansökan om preliminär ersättning ska innehålla följande uppgifter: 

  • den ansökande arbetsgivaren, 
  • att kompetensinsatser vid korttidsarbete regleras i avtal enligt 15 eller16 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete. 

Följande uppgifter ska lämnas för varje arbetstagare som preliminär ersättning söks för: 

  • att förutsättningarna för ersättning är uppfyllda, 
  • huruvida kompetensinsatserna utförs internt eller externt, och
  • den totala kostnaden för kompetensinsatserna, inklusive kostnader i enlighet med en eventuell tidigare ansökan för stödperioden. 

Person- eller samordningsnummer ska anges för varje arbetstagare. Uppgifterna i en ansökan om preliminär ersättning ska lämnas på heder och samvete. 

Ansökan ska lämnas senast inom två kalendermånader från utgången av den sista stödmånaden under stödperioden. En ansökan som avser månaderna januari–juni 2021 kan dock lämnas under perioden 1 april 2021–31 augusti 2021, och ska ha kommit in till Tillväxtverket senast den 31 augusti 2021 

Avstämning 

En avstämning ska göras vid utgången av den tredje kalendermånaden från den tidpunkt då stödperioden löpt ut. Då beräknas den slutliga ersättningen utifrån de faktiska kostnaderna för de enskilda kompetensinsatserna. 

Ikraftträdande 

Den nya förordningen träder i kraft 1 januari 2021.