Riksdagen har beslutat om ändrade momsregler vid e-handel mellan företag och konsumenter mm. 

Särskilda ordningar utökas 

Idag gäller speciella regler om förenklad hantering av redovisning, betalning och kontroll av moms för bl.a elektroniska tjänster. Reglerna innebär bland annat att omsättning av de tjänster som omfattas av bestämmelserna anses omsatta i det land där köparen är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas, men att en svensk säljare kan välja att sköta redovisningen och betalningen av moms till andra EU-länder via Skatteverkets e-tjänst MOSS. Säljaren behöver därmed inte momsregistrera sig i köparens land, utan Skatteverket vidarebefordrar deklarationsuppgifter och betalning till behörig myndighet i omsättningslandet. Detta system kallas unionsordningen. 

Reglerna gäller inte vid transaktioner mellan beskattningsbara personer.

MOSS blir OSS 

E-tjänsten för redovisning enligt de särskilda ordningarna kallas idag MOSS (Mini One Stop Shop) men ska efter utökningen av de särskilda ordningarna istället kallas OSS (One Stop Shop). 

Alla tjänster 

Enligt dagens regler är det alltså bara elektroniska tjänster , telekommunikationstjänster och radio- och tv-sändningar som omfattas av de särskilda ordningarna där dagens MOSS kan tillämpas. Riksdagen har nu beslutat att de särskilda ordningarna och e-tjänsten OSS ska kunna användas för alla tjänster som tillhandahålls konsumenter, t ex förmedlingstjänster och fastighetstjänster som är omsatta i andra EU-länder. 

Distansförsäljning 

Huvudregeln är att svensk moms ska tas ut vid ett svenskt företags varuförsäljning till privatpersoner (konsumenter) och organisationer som inte är momsregistrerade. Vid distansförsäljning (postorder, teleshopping eller internethandel) till andra EU-länder måste säljaren dock momsregistrera sig i de länder där försäljningen överstiger den s k omsättningströskeln, och ta ut det landets moms istället. 

Villkoret för att säljaren ska behöva momsregistrera sig i köparlandet är att varan ska transporteras av säljaren eller för dennes räkning till köparens land. 

Riksdagens beslut om att de särskilda ordningarna ska kunna tillämpas även vid varuförsäljning innebär att en svensk säljare istället för att momsregistrera sig i köparens land ska kunna använda e-tjänsten OSS vid redovisningen och betalningen. 

Enligt de nya reglerna ska distanshandelsföretag antingen redovisa all distansförsäljning via OSS, eller momsregistrera sig i alla köparländer. Det går alltså inte att blanda metoderna. 

Nytt tröskelvärde vid distansförsäljning 

De nuvarande omsättningströsklarna för distansförsäljning inom EU är olika för varje land. I Sverige är tröskelvärdet 320 000 kr för utländska företags försäljning till svenska köpare som inte är momsregistrerade. Svenska företag som säljer varor till andra EU-länder måste alltså kontrollera tröskelvärdena i varje land de säljer till. 

Riksdagen har nu beslutat att den nuvarande omsättningströskeln vid distansförsäljning slopas. Istället ska den EU-gemensamma omsättningströskel som gäller för elektroniska tjänster även gälla distansförsäljning. Den som säljer de aktuella tjänsterna och varorna ska enligt dessa regler kontrollera omsättningströskeln i sitt eget land (säljarlandet) – inte i köparlandet. Omsättningströskeln för säljare i Sverige blir 99 680 kr exklusive moms under det innevarande eller närmast föregående kalenderåret. 

Omsättningströskeln ska gälla det sammanlagda värdet av all gränsöverskridande försäljning av varor och elektroniska tjänster inom EU (dvs inte för respektive försäljningsland). Från och med den försäljning då denna tröskel överskrids måste säljaren alltså debitera köparlandets moms på alla försäljningar av de aktuella varorna och tjänsterna till konsumenter inom EU. 

Ett svenskt företag säljer varor till konsumenter i andra EU-länder via sin webbshop. Företaget redovisar svensk moms på försäljningen, men måste hela tiden kontrollera att omsättningströsklarna i de olika köparländerna inte överskrids. Då blir de istället skyldiga att momsregistrera sig i dessa länder.

Enligt de nya bestämmelserna får företaget använda metoden med svensk moms bara om den sammanlagda gränsöverskridande distansförsäljningen till alla EU-länder uppgår till högst 99 680 kr under innevarande och föregående kalenderår. Om tröskeln överskrids (antingen innevarande eller föregående år) ska köparlandets moms redovisas via OSS. Om företaget av någon anledning hellre vill momsregistrera sig i köparländerna måste denna metod tillämpas för all distansförsäljning till andra EU-länder.

Ikraftträdande 

De nya reglerna träder i kraft 1 juli 2021.