Regeringen föreslår att de förstärkta åtgärderna för arbetstagare och företag som drabbas ekonomiskt vid sjukdom förlängs. Förlängningen gäller statens ansvar för sjuklönekostnader, stödet för egenföretagares karenstid, ersättningen för den första sjukdagen (karensavdraget), samt kravet på läkarintyg. 

Förlängd tid för statens sjuklöneansvar 

Regeringen föreslår att staten ska fortsätta att stå för en utökad andel av företagens sjuklönekostnader i ytterligare fyra månader, dvs för januari–april 2021. 

Ersättningen bygger på de sjuklönekostnader som arbetsgivaren rapporterar i arbetsgivardeklarationen till Skatteverket. 

Kompensation för karensavdrag 

Den schablonersättning som anställda får för första sjukdagen förlängs också till 30 april 2021. Dessutom höjs ersättningen från 804 kr till 810 kr fr o m 1 januari. Schablonersättningen betalas ut av Försäkringskassan och kan sökas av anställda som har fått ett karensavdrag från sin sjuklön från arbetsgivaren. 

Karens och sjukpenning för näringsidkare 

Även stödet till enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag förlängs till 30 april 2021. Från och med 1 januari höjs stödet till 810 kr per dag för dag 1-14 under sjukperioden. 

Inget krav på läkarintyg 

Det slopade kravet på läkarintyg de första 14 dagarna i en sjukperiod föreslås gälla till och med 30 april 2021.