Regeringen föreslår i en promemoria att stödet för korttidsarbete förlängs t o m 30 juni 2021. Dessutom införs tydliga regler för vinstutbetalningar och andra värdeöverföringar. Ett krav på revisorsintyg införs också i vissa fall. 

Stödet förlängs t o m 30 juni 2021 

Enligt dagens regler kan stöd för korttidsarbete (korttidspermittering) lämnas under som längst nio månader i följd. Regeringen föreslår nu att tidsgränsen tas bort och att stöd ska kunna lämnas t o m 30 juni 2021. 

I praktiken innebär det att företag kan fortsätta att få stöd i ytterligare sju månader. För företag som använt stödet tidigare under pandemin, men som avslutat korttidsarbetet, innebär de nya reglerna att de kommer att kunna få stöd igen från och med 1 december 2020. 

Stödnivåer 

Det går enligt dagens regler att få stöd med 75% av kostnaden för arbetstidsminskningen vid korttidsarbete. Regeringen föreslår att motsvarande nivå ska gälla vid korttidsarbete under januari–mars. Under april–juni sänks subventioneringsgraden till 50%. Detta innebär följande stödnivåer och stöd (i procent av den totala lönekostnaden): 

PeriodStödnivåStöd x lönekostnad
mars–december75%98,6%
januari–mars75%98,6%
april–juni50%65,7%

Nivåer för minskning av arbetstid och lön 

Regeringen föreslår att de nuvarande nivåerna för arbetstids- och löneminskning ska gälla för stödperioden januari–mars. För april–juni föreslår regeringen att löneminskningen ska dubblas jämfört med nuvarande nivåer: 

ArbetstidsminskningLöneavdrag jan–marsLöneavdrag april–juni
20%4%8%
40%6%12%
60%7,5%15%

Vinstutdelning och koncernbidrag mm 

Regeringen föreslår tydligare regler när det gäller vinstutdelning och rätten till stöd. Enligt regeringens förslag har en arbetsgivare inte rätt till stöd om arbetsgivaren beslutat om eller verkställt vinstutdelning under: 

  • stödperioden 
  • två månader före stödperioden 
  • sex månader efter stödperioden. 

Koncernbidrag kan dock lämnas utan att rätten till stöd begränsas. 

Jämförelsemånad 

Enligt dagens regler är jämförelsemånaden tre månader före den månad då Tillväxtverket beslutade om godkännande. För stödperioder under december 2020–juni 2021 föreslår regeringen att jämförelsemånaden ska vara samma månad som vid tidigare lämnat stöd för korttidsarbete. För företag som ansöker om stöd för korttidsarbete för första gången föreslår regeringen att jämförelsemånaden ska vara september 2020 under denna period. 

Revisorsintyg 

Regeringen föreslår att arbetsgivare som har en lönesumma som överstiger 400 000 kr under jämförelsemånaden ska lämna ett skriftligt yttrande från en kvalificerad revisor tillsammans med ansökan om stöd. Det ska vara möjligt att få ersättning med upp till 10 000 kr för att täcka kostnader för intyget. 

Ikraftträdande 

Reglerna föreslås träda i kraft 15 februari 2021, men ska tillämpas retroaktivt från 1 december 2020. De nya reglerna om vinstutdelning mm gäller ansökningar som lämnas efter ikraftträdandet, dvs 15 februari 2021.