Riksdagen har beslutat att bidraget för solceller mm slopas för privatpersoner och att en skattereduktion för installation av grön teknik införs istället. Både material och arbete ska få räknas in i underlaget för skattereduktionen.

Skattereduktion – som ROT enligt fakturamodell

Riksdagen har nu beslutat att man istället för bidrag ska få en skattereduktion för grön teknik – vilket ger en direkteffekt på kostnaden för investeringen. Skattereduktionen ska hanteras enligt en fakturamodell, alltså precis på samma sätt som ROT- och RUT-avdrag hanteras. Köparen av solcellsanläggningen får då en preliminär skattereduktion direkt på fakturan, och utföraren begär utbetalning av beloppet från Skatteverket.

En skattereduktion minskar den slutliga skatten genom avräkning mot statlig inkomstskatt, kommunal inkomstskatt, statlig fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Genom skattereduktionen får man en subvention oberoende av om anslagen (pengarna) har tagit slut, och man får subventionen direkt. Givetvis under förutsättning att man har skatt i tillräcklig omfattning att reducera – ett outnyttjat reduktionsbelopp kan inte sparas för att räknas av ett kommande år.

Grön teknik

Skattereduktionen ska ges för installation av grön teknik. Med detta menas installation av:

  • nätanslutet solcellssystem
  • system för lagring av egenproducerad elenergi
  • laddningspunkt till elfordon.

Installationen ska vara hänförlig till ett småhus, tomtmark till småhus eller en ägarlägenhet. Den som får skattereduktionen ska också vara ägare till t ex huset. Installationen ska vara hänförlig till hushållet (ej näringsverksamhet) för den som begär skattereduktionen eller dennes föräldrar.

Skattereduktion med 15% respektive 50%

Skattereduktionen ska lämnas för både material och arbetskostnad (inklusive moms) och uppgå till:

  • 15% vid installation av solceller
  • 50% vid installation av lagring av el
  • 50% vid installation av laddningspunkt till elfordon

Skattereduktion för grön teknik ska lämnas med högst 50 000 kr per år.

Ikraftträdande

De nya bestämmelserna träder i kraft 1 januari 2021, och tillämpas på installationer som utförts och betalats efter 31 december 2020.