Riksdagen har beslutat att RUT-avdraget ska utvidgas med nya tjänster, samt att det sammanlagda taket för ROT- och RUT-tjänster höjs till 75 000 kr. Taket för ROT-avdrag ska dock ligga kvar på 50 000 kr.

RUT-avdraget utvidgas

RUT-avdraget har sedan det infördes 2007 i omgångar utökats med nya tjänster. Riksdagen har nu beslutat att RUT-avdraget ska utökas ytterligare med fyra nya tjänster samt att taket för RUT-avdrag ska höjas till 75 000 kr per person och beskattningsår.

Höjt tak för RUT-avdraget

Det sammanlagda taket för ROT- och RUT-tjänster är idag 50 000 kr per person och beskattningsår. Riksdagen har nu beslutat att det sammanlagda taket ska höjas till 75 000 kr. Taket för ROT-avdrag ska dock ligga kvar på 50 000 kr. De nya reglerna motiveras med att med fler tjänster som omfattas av RUT-avdraget är taket kanske inte tillräckligt högt för de som vill utnyttja RUT-tjänster i större omfattning. Den som använder ROT-avdrag för större byggnadsarbeten kan hamna i den situationen att det inte finns något utrymme kvar för köp av RUT-arbete och att sådana köp därför trängs ut trots att det finns ett behov.

Tvätteritjänst vid tvättinrättning

Enligt nuvarande regler omfattas klädvård i form av tvättning, strykning, lagning, uppläggning och liknande av RUT-avdraget. Arbetet ska vara utfört i bostaden och RUT-avdraget gäller därför inte om man exempelvis lämnar tvätt till en tvättinrättning.

Riksdagen har nu beslutat att hushållen ska kunna få RUT-avdrag för en tjänst som avser vattentvätt av kläder och hemtextilier vid tvättinrättningar. Förutom själva tvätten ska RUT-avdraget även omfatta torkning och annan efterbehandling, samt mindre reparationer av kläder och hemtextilier när detta utförs i samband med sådan tvätt. Tvättning av större mattor som kräver särskilda mattvättmaskiner eller kemtvätt omfattas inte av RUT-avdraget.

Om tvättinrättningen erbjuder transport av tvättgodset till och från tvättinrättningen ger kostnaden för transporten också rätt till RUT-avdrag.

Rätten till RUT-avdrag är knuten till den del av priset som är arbetskostnader. Riksdagen har beslutat att arbetskostnaden för tvätteritjänsten i sin helhet, inklusive hämtning och lämning av tvättgods till och från tvättinrättningen, ska beräknas enligt en schablon på 50% av det debiterade beloppet (inklusive moms). I praktiken innebär detta att RUT-avdraget ges med 25% av den totala tvätterikostnaden inklusive eventuella transportkostnader.

Möbleringstjänster

Riksdagen har beslutat att kostnader för att få hjälp med att möblera och flytta bohag och annat lösöre som hör till hushållet ska omfattas av RUT-avdraget. Även kostnaden för hjälp med att montera och demontera möbler ska ingå. Arbetet ska utföras i eller i nära anslutning till bostaden. Inredning och så kallad homestyling omfattas inte av RUT-avdraget.

Transporttjänster

Riksdagen har beslutat att RUT-avdraget ska utökas med två separata transporttjänster.

Den ena transporttjänsten omfattar transport eller bortforsling av bohag och annat lösöre från bostaden till en plats där det kommer att återanvändas. Det kan exempelvis vara transporter till andrahandsbutiker, loppmarknader, auktioner och liknande.

Den andra transporttjänsten är transport av bohag och annat lösöre mellan bostaden och utrymmen där bohaget ska magasineras. Transporter till och från magasinering kan redan idag ge RUT-avdrag om transporten sker i samband med en flytt, se 16:162. Riksdagen har nu beslutat att sambandet mellan transporten och flytten slopas och att alla sådana transporter ska ge rätt till RUT-avdrag.

När det gäller beräkningen av arbetskostnaden för transporter till återanvändning har riksdagen beslutat att det, precis som för tvätteritjänster, ska användas en schablon på 50% av den sammanlagda kostnaden, (inklusive moms).

När det gäller transport av bohag och annat lösöre till och från magasinering ska den beräknade arbetskostnaden som ligger till grund för RUT-avdraget motsvaras av den faktiska arbetskostnaden. Arbetskostnaden i detta fall beräknas alltså på samma sätt som när arbetskostnaden ska beräknas för en flyttjänst, dvs för faktisk arbetstid.

Trygghetstjänster

Riksdagen har också beslutat att utvidga RUT-avdraget med en tjänst som avser tillsyn av bostaden. Det är en tjänst som används när man t ex är bortrest eller lämnar fritidshuset för säsongen och det finns ett behov av att någon ser till bostaden. Tillsynen ska vara av enklare slag. Det kan exempelvis handla om att ta hand om post, vattna blommor, vädra, spola kranar och toaletter och se efter om något har inträffat i bostaden eller behöver tas om hand vid exempelvis ett strömavbrott. Tillsynstjänsten gäller för såväl permanentbostad som fritidsbostad. Vilken anledningen är eller längden på frånvaron påverkar inte rätten till avdrag.

Ikraftträdande

De nya reglerna träder i kraft 1 januari 2021.