Riksdagen har beslutat att de tillfälliga reglerna om växa-stöd ska bli permanenta.

För att underlätta för företag att anställa en första person och öka sysselsättningen så har riksdagen nu beslutat att reglerna om växa-stöd blir permanenta. Riksdagen har även beslutat om vissa mindre förändringar av reglerna.

Enmansföretag

För att ha rätt till växa-stödet enligt de permanenta reglerna ska företaget räknas som ett enmansföretag. Perioden under vilken arbetsgivaren ska ha varit enmansföretag ska vara från 1 januari 2017 eller sedan verksamheten påbörjats och fram till dess att anställningen påbörjas om det är senare. Med enmansföretag menas:

  • enskilda näringsidkare som bedriver aktiv näringsverksamhet och sedan 1 januari 2017 eller sedan verksamheten påbörjades inte har betalat ut någon avgiftspliktig ersättning till arbetstagare eller uppdragstagare
  • aktiebolag som sedan 1 januari 2017 eller sedan verksamheten påbörjades inte har betalat ut lön eller annan avgiftspliktig ersättning till någon annan än högst en delägare eller närstående till en sådan person
  • handelsbolag med högst två delägare som inte har betalat ut lön eller annan avgiftspliktig ersättning.

Personer som fått sammanlagt högst 5 000 kr i ersättning räknas inte som anställda.

Inte delägare eller närstående till delägare

Skatterabatten gäller inte delägare eller företagsledare i aktiebolaget eller handelsbolaget eller närstående till någon sådan person.

Krav på anställningen

Följande villkor ska vara uppfyllda för växa-stödet:

  • anställningen ska omfatta minst tre månader i följd
  • arbetstiden ska uppgå till minst 20 timmar/vecka.

Kravet om en minsta arbetstid avser faktiskt arbetad tid på 20 timmar varje vecka. Om den anställde har haft frånvaro på grund av sjukdom eller vård av barn räknas även denna tid som arbetad tid.

Växa-stödet gäller för ersättningar upp till 25 000 kr per månad. På ersättningar över 25 000 kr per månad ska alltså fulla arbetsgivaravgifter betalas.

Ikraftträdande

Lagändringarna träder i kraft 1 januari 2021 och tillämpas på ersättningar som betalas ut från och med 1 januari 2021.

Växa-stöd för ytterligare en anställd

Regeringen har meddelat i ett pressmeddelande att Växa-stödet kommer att utvidgas tillfälligt. 

Dels vill man förlänga stödet så att det gäller fram till och med 31 december 2022. Men man vill också utöka stödet (under denna tidsperiod) så att det kan ges till företag som redan har en anställd. 

Förslaget innebär att företag som inte har någon anställd och som anställer en eller två personer samt företag med en anställd och som anställer ytterligare en person kommer att ges rätt till nedsättning av arbetsgivaravgifterna. 

Detta är en möjlighet för enmansföretag att endast betala ålderspensionsavgiften på den del av ersättningen som inte överstiger 25 000 kr/månad. 

Med enmansföretag avses aktiebolag som inte har någon anställd eller endast en anställd som också är delägare, handelsbolag utan anställda och högst två delägare samt enskilda näringsidkare.

Växa-stödet förlängs

Enmansföretag som inte har några anställda kan få lägre arbetsgivaravgifter för den först anställde – så kallat växa-stöd. Växa-stödet innebär att arbetsgivare bara behöver betala ålderspensionsavgiften på 10,21% (istället för fulla arbetsgivaravgifter) under 12 månader för den först anställde. Riksdagen har nu beslutat att tiden förlängs till 24 månader. De nya reglerna träder i kraft 1 augusti 2019 och ska gälla anställningar som påbörjas 1 mars 2018 och senare.

Enligt de nya reglerna ska förlängningen gälla även pågående anställningar med växastöd om anställningen påbörjats 1 mars 2018 eller senare. För anställningar som påbörjats innan 1 mars 2018 blir det ingen förlängning. Anställningar som påbörjats före 1 augusti 2018 kommer att ha nått slutet av sin första 12-månadersperiod innan de nya reglerna börjar tillämpas. Man får i dessa fall inte starta en ny 12-månadersperiod från 1 augusti utan får istället begära omprövning av arbetsgivardeklarationerna för glappet.

Reglerna upphör att gälla vid utgången av 2021, men regeringen avser att under mandatperioden återkomma med ett förslag om att reglerna ska göras permanenta.