Regeringen har tidigare meddelat att omställningsstöd ska kunna sökas även för perioden maj – juli. Nu har man beslutat om den förordning som innebär att stödet kan sökas. Ansökan görs till Skatteverket mellan 19 oktober – 30 november. 

I grunden samma regler som tidigare 

Reglerna för att få omställningstöd för perioden maj-juli är i grunden samma som för tidigare period (mars-april).

Men vissa ändringar har skett, och det är när det gäller hur stort omsättningstapp som krävs för att få stödet och hur mycket stöd man kan få. Dessutom delas dessa månader in i två olika stödperioder. 

Maj – minst 40% omsättningstapp 

För maj krävs ett omsättningstapp på minst 40% jämfört med maj 2019 för att stöd ska kunna beviljas. Maj är alltså en egen stödperiod. 

Juni–juli – minst 50% omsättningstapp 

För juni-juli krävs ett omsättningstapp på minst 50% jämfört med juni–juli 2019 för att stöd ska kunna beviljas. 

Enligt den nya förordningen får inte stöd lämnas för perioden juni–juli till företag som är verksamma inom primär jordbruksproduktion eller inom fiskeri- och vattenbrukssektorn. 

För perioden juni–juli måste också viss kompletternade information lämnas vid ansökan om det sökta stödet överstiger 1 miljon kr. 

Omställningsstöd med 75% 

Omställningsstödet kommer som tidigare att ges med maximalt 75% av det procentuella omställningstappet (med ovan angivna maxbelopp) multiplicerat med vissa av företagets fasta kostnader under stödperioden.

Ansökan till Skatteverket 

Ansökan om omställningsstöd för månaderna maj, juni och juli är öppen mellan den 19 oktober och den 30 november och görs via Skatteverket.

Omställningsstöd – mars till april

Riksdagen har nu beslutat att införa omställningsstödet. Stödet riktas till de företag som drabbats värst av pandemin – ett omställningsstöd baserat på omsättningstapp.

Aktieutdelning och koncernbidrag

Företaget får inte verkställa eller besluta om vinstutdelning eller motsvarande under perioden mars 2020 till juni 2021. Koncernbidrag hindrar inte rätten till omställningsstöd enligt Regeringens pressmeddelande 2 juni.

Ge de mest utsatta företagen en chans

Enligt regeringen är detta ett omställningsstöd som ska göra det möjligt för företag att överbrygga den akuta krisen och samtidigt underlätta för företag att ställa om och anpassa sin verksamhet. Det kan till exempel vara restauranger som behöver sälja en större del av maten som hämtmat, eller taxiverksamhet som kan ställa om till leveranser. Stödet är dock inte begränsat till någon särskild bransch, utan riktar sig till de som haft ett rejält omsättningstapp.

Enligt Finansdepartementets beräkningar kan det vara uppemot 180 000 företag som kan komma att ha rätt till stödet.

Regeringen påpekade också att detta är just ett stöd till omställning – denna kris kan bli långvarig – företagen måste ställa om. Stödet ges för att undvika massuppsägningar de kommande månaderna och undvika en konkursvåg.

Omsättningstapp på minst 30%

För att få det föreslagna stödet krävs att företaget har ett omsättningstapp på minst 30% under mars-april 2020 jämfört med samma månader 2019. Vidare gäller att:

  • företaget ska ha haft en omsättning på minst 250 000 kr senaste räkenskapsåret.
  • stödet ges till företag (och organisationer) som har F-skatt.
  • maxbeloppet är 150 miljoner kr/företag.

Stödet varierar utifrån omsättningstapp

Storleken på stödet varierar beroende på hur mycket företagets omsättning minskat mellan 30% till 100% för mars-april mot föregående år. Stödet uppgår till 75% av företagets fasta kostnader exklusive lönekostnader mutliplicerat med omsättningsminskningen. Dvs har omsättningen minskat med 80% uppgår stödet till 60% av de fasta kostnaderna.

Redovisningsprinciper

När det gäller till vilken månad en intäkt eller kostnad ska anses höra, så gäller att intäkter och kostnader anses hänförliga till den månad som de hade ansetts belöpa sig på om varje kalendermånad hade utgjort ett separat räkenskapsår för företaget.

Ansökan – innehåll

Ansökan om omställningsstöd ska innehålla följande uppgifter:

  • företagets minskade nettoomsättning,
  • vad nedgången i nettoomsättning beror på,
  • de fasta kostnader som ansökan avser,
  • ett skriftligt undertecknat yttrande från revisor om det sökta omställningsstödet uppgår till minst 100 000 kronor, och
  • de övriga uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna fatta beslut om omställningsstöd.

Om flera företag som ingår i en koncern ska ansöka om stöd, ska ansökningarna lämnas in samtidigt.

Förlustföretag 

Om företaget är ett förlustföretag får omställningsstöd inte lämnas med ett belopp som överstiger den nominella nedgången i bruttoresultat för mars och april 2020 jämfört med motsvarande period 2019. 

Ett företag anses vara ett förlustföretag om företaget har redovisat ett negativt rörelseresultat före finansiella poster för det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 jan 2020. Eller om stödet överstiger den nominella nedgången i nettoomsättning för mars – april 2020 jämfört med motsvarande period 2019.

Revisorsintyg om stödet är över 100 000 kr

Om det sökta stödet är 100 000 kr eller mer, så krävs ett yttrande från en auktoriserad eller godkänd revisor, eller ett registrerat revisionsbolag.

Skatteverket får dock kräva ett yttrande från revisor även om stödet som söks är lägre.

Av yttrandet ska företagets omsättningstapp framgå, att de grundläggande förutsättningarna för stödet är uppfyllda, storleken på de fasta kostnaderna och i vilken omfattning företaget mottagit försäkringsersättning eller statligt stöd som stödet ska avräknas mot.

Administreras och kontrolleras av Skatteverket

Ansökan om stödet ska göras till Skatteverket senast 31 augusti. Skatteverket kan granska ett företags verksamhet både vid ansökan och vid efterkontroll. Ansökan ska göras elektroniskt på ett fastställt formulär.

Utbetalning av stödet hanteras via skattekontot.

Återbetalningsskyldighet gäller för omställningsstöd som har betalats ut felaktigt eller med ett för högt belopp. Även dröjsmålsränta får tas ut på beloppet.