Riksdagen har 2 april tagit beslut om de ändringsbudgetar och krispaket som regeringen lagt fram för att stödja privatpersoner och företag ekonomiskt pga coronaviruset, se nedan.

Slopat karensavdrag, statens sjuklöneansvar, slopat krav på sjukintyg, korttidspermittering och anstånd med skatteinbetalning är flera av åtgärderna i regeringens krispaket.

Regeringen har presenterat ett krispaket med åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna av virusutbrottet:

  • Regler om korttidspermittering föreslås träda i kraft 7 april men tillämpas från och med den 16 mars. Förslaget bygger på reglerna om korttidsarbete (se nedan) och innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften genom att staten står för en större kostnad. Arbetstagaren ska få ut 90% av lönen vid en sådan permittering. Ansökan görs hos Tillväxtverket och omfattar även företagsledare och aktiva ägare.
  • Regeringen föreslår också att staten tar över hela sjuklöneansvaret under april och maj. Detta ska även gälla egenföretagare som ska få en schabloniserad sjukpenning för dag 1–14 i sjukperioden.
  • Det först föreslagna anståndet med betalning av arbetsgivaravgifter och preliminärskatteavdrag i två månader föreslås nu omfatta tre månaders skatteinbetalningar. Anståndet ska även gälla moms som betalas månadsvis eller kvartalsvis. Anstånd med dessa betalningar ska lämnas under högst ett år. Reglerna ska kunna tillämpas retroaktivt från 1 januari 2020. För betalningar som redan gjorts kommer det alltså att vara möjligt att få skatten återbetald från Skatteverket. Det är bara företag som inte missköter sin ekonomi eller på något annat sätt är oseriösa som ska kunna få anstånd. Företag som har större skatteskulder kommer inte att kunna få anstånd.
  • Kravet på läkarintyg från och med åttonde sjukdagen slopas tillfälligt för att avlasta sjukvården.
  • Karensavdraget slopas genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukperioden. Slopandet gäller under en och en halv månad från och med 11 mars, med möjlighet till förlängning. Slopandet innebär inte att arbetsgivare ska låta bli att göra karensavdrag, utan det är Försäkringskassan som kommer att betala ut en dags sjukpenning direkt till den som är sjuk. Den anställde ska enligt förslaget göra en retroaktiv ansökan till Försäkringskassan.
  • Tillämpning av reglerna om korttidsarbete föreslås för att förhindra stora varsel. Reglerna innebär att företag som drabbas av allvarliga ekonomiska svårigheter kan få ekonomiskt stöd från staten för att låta personal gå ner i arbetstid istället för att genomföra uppsägningar.