I väntan på ändringar i lagstiftningen om anstånd kan företag och privatpersoner som har fått betalningsproblem som en direkt konsekvens av coronaviruset söka anstånd hos Skatteverket med betalningen.

Coronapandemin är en oförutsedd händelse och något som de drabbade företagen inte har kunnat råda över. Företaget måste dock fortfarande kunna visa att betalning kommer att kunna ske efter att anståndstiden har löpt ut och att betalningsproblemen alltså har varit tillfälliga.

Anståndstiden varierar men sätts i normalfallet till två månader. I särskilda fall kan anståndstiden bli längre, dock maximalt fyra månader. Det kan även finnas en möjlighet till ytterligare förlängning av anståndstiden. Skatteverket gör i så fall en ny prövning av omständigheterna i ärendet och bedömer vad som talar för ett förlängt anstånd.

Anståndet vid tillfälliga betalningssvårigheter bör normalt inte omfatta avdragen skatt och mervärdesskatt eftersom företaget förväntas ha de pengarna i kassan, här fungerar företaget som ”statens uppbördsman”. Anstånd kan ändå medges för de här skatterna om företaget visar att det har blivit tvunget att använda pengarna till betalning av något det inte hade kunnat förutse för att mildra följderna av coronaviruset.

Huvudsyftet med anståndsbestämmelsen är att de företag som drabbas av tillfälliga betalningsproblem ska kunna få en kortare tid på sig för att skaffa fram pengar för att betala skatten eller avgiften. Det handlar om ett enstaka tillfälle där företaget har hamnat i tillfälliga betalningssvårigheter på grund av händelser som företaget inte har kunnat påverka, men där företaget har goda möjligheter att efter en kortare tids anstånd betala skatteskulden.

I ansökan ska företaget ange orsaken till betalningssvårigheterna och när de uppstod. Det är alltså viktigt att så tydligt som möjligt formulera vilka tillfälliga problem Corona-krisen orsakar din verksamhet. Det ska även anges hur företaget planerar att klara av detta – där likviditetsförstärkningen är en viktig del. För att få anstånd måste företaget även lämna information om hur betalningsförmågan ser ut när anståndstiden löpt ut. Detta för att Skatteverket ska kunna se att skatten kommer att kunna betalas vid anståndstidens utgång.

Om företaget får anstånd beräknas kostnadsränta på antåndsbeloppet under anståndstiden. Räntan motsvarar basräntan

Skyldigheten att lämna skattedeklaration varje månad gäller även om du söker anstånd.