När är det uthyrning av personal?

Enligt Skatteverket är det fråga om uthyrning av personal när köparen ansvarar för arbetsledning, bestämmer arbetsmetoder och definierar arbetsuppgifterna och säljaren ställer arbetskraft till förfogande. Bedömningen av om en tjänst är uthyrning av personal eller om den är någon annan tjänst ska göras utifrån samtliga omständigheter i det enskilda fallet.

Skatteverket klargör att köparen av en tjänst som avser personaluthyrning kan vara en beskattningsbar person eller en icke beskattningsbar person. Och uthyrning av personal kan ske både till köpare som har egen personal och till köpare som saknar egen personal. Säljarens företagsform har inte heller någon betydelse för bedömningen av om det är fråga om uthyrning av personal. En enskild näringsidkare kan t ex tillhandahålla sig själv som en personalresurs.

Det kan vara fråga om personaluthyrning även om säljaren står för en ansvarsförsäkring eller den utförda tjänsten kräver en yrkeslegitimation.

Det är däremot inte uthyrning av personal om säljaren har ett ansvar gentemot köparen för ett visst resultat av det arbete som personen utför hos köparen.

Omständigheter för personaluthyrning

Skatteverket tar upp ett flertal omständigheter som talar för att det handlar om uthyrning av personal:

  • Säljaren tillhandahåller endast en fysisk persons arbetskraft och eventuell enklare utrustning (t ex arbetskläder eller mobiltelefon). Säljaren har alltså inte några andra egna resurser som t ex lokaler eller särskild utrustning.
  • Det arbete som den fysiska personen utför förutsätter en användning av köparens resurser, t ex köparens lokaler och utrustning.
  • Säljaren erbjuder tjänsten till ett pris som bestäms utifrån den fysiska personens arbetade tid.
  • Köparen har egen personal och den fysiska personens arbete motsvarar det arbete som köparens egen personal utför samt att samma regler eller rutiner gäller för köparens och säljarens personal.
  • Den fysiska personen utför arbete åt köparens kund och den fysiska personen agerar i köparens namn gentemot köparens kund.

Omständigheter mot personaluthyrning

Skatteverket redogör också för omständigheter som talar mot att det är fråga om uthyrning av personal:

  • Säljaren har en egen organisatorisk struktur för att tillhandahålla tjänsten, det vill säga arbetet förutsätter användning av säljarens lokaler, utrustning eller övriga personal.
  • Det arbete som den fysiska personen utför förutsätter inte någon användning av köparens resurser.
  • Köparen har egen personal och de regler eller rutiner som gäller för köparens egen personal gäller inte för säljaren.