EU-kommissionen har även tagit beslut om nya presumtionsregler vid gränsöverskridande handel. Dessa presumtionsregler framgår av EU-rådets genomförandeförordning 282/2011 som är direkt tillämplig i Sverige utan någon ändring i momslagen. Presumtionsreglerna innebär att säljaren måste kunna bevisa att varorna har sänts eller transporterats till ett annat EU-land för att omsättningen ska kunna räknas som en unionsintern försäljning. Om säljaren sköter transporten kan detta bevisas med transporthandlingar. Är det köparen (eller någon mellanhand) som sköter transporten krävs två bevishandlingar från två oboeroende parter t ex:

  • A: Transporthandlingar, fraktsedlar, faktura avseende transporten
  • B: Försäkringsbrev eller bankhandlingar som styrker transporten, handlingar från offentlig myndighet eller kvitto från lagerhavare.

Säljaren ska kunna visa antingen två bevis från A, eller ett från A och ett från B. En lista över godkända bevismedel finns i artikel 45a.3 i genomförandeförordningen.

Om köparen skött transporten krävs dessutom en skriftlig bekräftelse från köparen som bland annat ska intyga att varorna transporterats av köparen (eller av någon annan men för köparens räkning). Bekräftelsen ska även innehålla uppgifter om utfärdandedatum, köparens namn, destinationsland för varorna, varornas mängd och art, datum och plats för ankomsten, samt id-handling för den person som tagit emot varorna. Om leveransen gäller transportmedel ska registreringsnummer för dessa anges.