Om en lätt lastbil, dvs som väger mindre än 3.000 kg, används privat ska förmånen beskattas. Bilförmånen på lätta lastbilar ska från och med beskattningsår 2019 kunna justeras ned till 60% av det ordinarie förmånsvärdet om den privata nyttan är begränsad.

Den nya justeringsregeln bör tillämpas när en anställd i tjänsten varit tvungen att använda lätt lastbil med flak eller lastkåpa, av skåpmodell eller i övrigt med sådan fast utrustning eller inredning att det privata nyttjandet avsevärt begränsas. I sådana fall bör en justering ske till 60% av lastbilens ordinarie förmånsvärde. 

Ytterligare justeringar

Ytterligare justeringar kan enligt Skatteverket medges vid särskilda omständigheter. Det kan vara om det finns betydande hinder att använda bilen privat som exempelvis om bilen används av mer än en förare, vid jourberedskap eller om det finns avtalat att bilen endast får användas vid sporadiska arbetsresor. Vid sådana särskilda omständigheter kan förmånsvärdet enligt Skatteverket justeras ned så att det ligger i intervallet 60% av ordinarie förmånsvärde ned till 40% av ett prisbasbelopp. Det betyder att för beskattningsår 2019 kan förmånsvärdet för en lätt lastbil som lägst vara 18 600 kr (40% av 46 500 kr).

Antalet sittplatser för passagerare kan också vägas in i bedömningen. Om det saknas baksäte är det en omständighet som begränsar möjligheten till privat nyttjande, men enbart den omständigheten medför ingen ytterligare nedjustering än ned till 60% av det ordinarie förmånsvärdet. Saknas baksätet kan det dock i kombination med andra omständigheter ge en ännu lägre värdering ned till som lägst 40% av ett prisbasbelopp.

Justeringen vid omfattande tjänstekörning

Har man omfattande tjänstekörning och kör mer än 3 000 mil i tjänsten per år får man sätta ned förmånsvärdet med 25% (gäller både person- och lastbil).

Om en lätt lastbil från och med beskattningsåret 2019 körs i minst 3 000 mil får arbetsgivaren enligt Skatteverket göra ytterligare nedsättning till 75% av det justerade värdet (60% av det ordinarie förmånsvärdet), det vill säga till 45% av fullt ordinarie värde.

Nya regler från och med 2019

De nya reglerna börjar gälla från och med beskattningsåret 2019. Precis som tidigare ska arbetsgivaren ansöka om justerade bilförmånsvärden inför varje nytt beskattningsår.