Det är inte lätt att bedöma om utbildningskostnader i enskild firma är avdragsgilla. Därför tar vi upp exempel som visar hur Skatteverket ställer sig i specifika fall.

I ett tidigare rättsfall fick en redovisningskonsult, med lång praktisk erfarenhet av sitt yrke, avdrag för utbildningskostnaden som krävdes för att bli auktoriserad redovisningskonsult. Enligt HFD (Högsta Förvaltningsdomstolen) får en enskild näringsidkare göra avdrag för utbildning som har samband med den bedrivna verksamheten om utbildningen är till nytta i verksamheten.

I ett senare rättsfall fick inte ett golfsproffs avdrag för en tränarutbildning som organiserades av Svenska golfförbundet. Skatteverkets och Kammarrättens motiveringvar att utbildningskostnaderna avsåg en grundläggande golftränarutbildning som syftade till att utvidga verksamheten. Vidare menade man att utbildningen hade inget samband med verksamheten som golfproffs och det kunde inte antas att utbildningen skulle komma till nytta i verksamheten. En grundutbildning räknas som en privat levnadskostnad och är inte avdragsgill i verksamheten.

Däremot är utbildning som är nödvändig för att behålla kompetensen i näringsverksamheten avdragsgill. Det gäller utbildning för att underhålla redan förvärvade kunskaper eller att hålla sig uppdaterad med utvecklingen inom sitt arbetsområde.

I fallet med redovisningskonsultens utbildningskostnad var det fråga om en redan etablerad näringsverksamhet, vilket inte var fallet med Petters verksamhet. Under de aktuella beskattningsåren hade Petter endast redovisat blygsamma intäkter avseende vinstpengar från sitt golfspel och inga intäkter från tränarverksamhet.